Årsstämma

Den 7 maj kl 18:00 kommer Brf Ektorpshöjden hålla årsmöte i Ektorpshemmets samlingssal, Ektorpsvägen 17, Nacka.

Alla medlemmar har i dagarna fått dagordningen och den ekonomiska redovisningen i brevlådan.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två personer att jämte stämmoorfdföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 7. Fråga om kallelse behörigen skett
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslutom fastställande av resultat- och balansräining
 11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enl. den fastställda balansräkningen
 12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Fråga om arvoden för styrelseledamöterna och revisor/er för mandatperioden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor/er och suppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Erfoderliga val av representation i HSB
 18. Övriga anmäoda ärenden (motioner)
  1. Beslutm3d anledning av fasad- fönster- och balkongrenovering.
 19. Stämmans avslutande